Thông báo lịch học các lớp vb2 sư phạm mầm non, tiểu học (Ngày 02, 03/04/2016)

THÔNG BÁO LỊCH HỌC CÁC LỚP VB2 SƯ PHẠM MẦM NON, TIỂU HỌC

(Ngày 02, 03/04/2016)

I. LỚP SƯ PHẠM MẦM NON
STT Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học

Số tiết

1

K4CTC3 2/4/2016 Nghỉ Ôn thi tốt nghiệp
3/4/2016 Nghỉ Ôn thi tốt nghiệp
2 K5CTC1 2/4/2016 Nghỉ Thực tập tốt nghiệp
3/4/2016 Nghỉ

Thực tập tốt nghiệp

3

K5CTC2 2/4/2016 Nghỉ Thực tập cơ bản
3/4/2016 Nghỉ Thực tập cơ bản
II. LỚP SƯ PHẠM TIỂU HỌC

STT

Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học

Số tiết

1

K34CTC1 2/4/2016 Nghỉ Ôn thi HK3

45

3/4/2016

Nghỉ

Ôn thi HK3

2

K34CTC2 2/4/2016 Nghỉ Thầy Phương PP dạy học toán ở Tiều học 2

55

3/4/2016

Nghỉ Thầy Phương PP dạy học toán ở Tiều học 2 55
3 K34CTC3 2/4/2016 P504 B1 Cô Mai TNXH và phương pháp dạy TNXH 1

45

3/4/2016

P504 B1 Cô Mai

TNXH và phương pháp dạy TNXH 1

III. KHAI GIẢNG LỚP MỚI

STT

Tên lớp Ngày học Phòng học Giáo viên dạy Môn học Số tiết
1 K6CTC1 2/4/2016 P503 B1 Thầy Thiều Âm nhạc 45
3/4/2016 P503 B1 Cô Phương

Thủ công

2

 K35CTC1

2/4/2016 P503 B1 Thầy Thiều Âm nhạc 45
3/4/2016 P503 B1 Cô Phương

Thủ công

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2016

CHỦ NHIỆM LỚP

Nguyễn Quỳnh Nga

(SĐT: 0984.366.015)

 

Facebook Comments